ClinApp
H Computer Center Λαγάκης συμμετέχει στο έργο ClinApp (Τ2ΕΔΚ-04937), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικά κονδύλια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπό την πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Εισαγωγή

Μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της ικανοποίησης των ασθενών στο χώρο της υγείας, βάσει γενικών ορισμών, είναι αυτή της προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την προσπάθεια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες υγείας από κάποιο φορέα. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες της παραπάνω διάστασης είναι ο χρόνος αναμονής, η ευκολία επικοινωνίας και οριστικοποίησης ενός ραντεβού, η ευκολία προσέγγισης ενός ιατρείου, κ.λπ.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στη συγκεντρωτική συνάρτηση της ικανοποίησης παίζουν οι διαστάσεις της αποτελεσματικότητας, της κατάρτισης και της διαθεσιμότητας, οι οποίες αναφέρονται στις προσπάθειες των φορέων για να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα διάγνωσης και φροντίδας. Παραδείγματα των τελευταίων αποτελούν η διάθεση του απαιτούμενου χρόνου εξέτασης ανάλογα με το είδος της νόσου, η ακρίβεια στη διάγνωση, η αποφυγή λαθών, η παροχή αναλυτικών εξηγήσεων των διαδικασιών και μεθόδων θεραπείας στους ασθενείς, κ.λπ.

Η παρούσα κατάσταση, σε πλήθος φορέων της χώρας μας, δυστυχώς έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, καθώς α) παρατηρείται ιδιαίτερη δυσκολία στον προγραμματισμό των ραντεβού με τα ιατρεία των φορέων, β) λόγω της έλλειψης οργανωμένης διαδικασίας προγραμματισμού, ο χρόνος αναμονής των ασθενών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, γ) εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού και μη προσωπικού, δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση και ενημέρωση των ασθενών και επιπρόσθετα δ) χάνεται πολύτιμος χρόνος, από τον ήδη περιορισμένο, για τη συλλογή ή ενημέρωση των ιατρικών ιστορικών των ασθενών από πλευράς του ιατρικού προσωπικού.

Αντικείμενο και στόχος του έργου

Στο πλαίσιο του έργου ClinApp προτείνεται η ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος οργάνωσης ιατρικών επισκέψεων και συλλογής ιατρικών δεδομένων, που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου, οδηγώντας στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας, καθώς και της αύξησης του ποιοτικού χρόνου συζήτησης μεταξύ ιατρού και ασθενή.

Μέσω του προτεινόμενου συστήματος, οι ασθενείς θα μπορούν να προγραμματίσουν τα επερχόμενα ραντεβού τους με τον επιθυμητό φορέα γρηγορότερα και ευκολότερα, μέσα από μια εύχρηστη εφαρμογή. Έπειτα από την οριστικοποίηση του ραντεβού, ο ασθενής θα είναι σε θέση να καταγράψει τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες μέσα από εύχρηστα ερωτηματολόγια ή μέσω της συνομιλίας του με έναν έξυπνο και πλήρως αυτοματοποιημένο διαλογικό πράκτορα λογισμικού, ο οποίος λαμβάνοντας τον ρόλο του ιατρού, θα θέτει στον ασθενή κατάλληλες ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων. Οι απαντήσεις του ασθενή θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται κατάλληλα στον θεράποντα ιατρό πριν από την πραγματοποίηση του ραντεβού με τον ασθενή. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ασθενείς θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται, σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουν από το επερχόμενο ραντεβού, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα. Ακόμη, με την ολοκλήρωση του ραντεβού και έπειτα από επιβεβαίωση, ο εκάστοτε ασθενής θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που έλαβε, ενώ ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να καταγράψει σημειώσεις σχετικά με το ραντεβού, τις οποίες μπορεί να επιλέξει να τις αποστείλει, αν το επιθυμεί, και στον ασθενή.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου ClinApp θα αναπτυχθεί παράλληλα και ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence system), το οποίο θα περιλαμβάνει έναν πίνακα ελέγχου (dashboard), στον οποίο θα εμφανίζονται καταλλήλως αναλυμένα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του φορέα, αλλά και δεδομένα που προέρχονται από την αξιολόγηση των ασθενών. Εικόνα: Εννοιολογικό διάγραμμα (conceptual diagram) και διάγραμμα ροής εργασιών (workflow) του συστήματος ClinApp.

Το έργο ClinApp (Τ2ΕΔΚ-04937), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικά κονδύλια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπό την πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β Κύκλος).

Περισσοτερα για το έργο ClinApp μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://clinapp.gr

Εταίροι σύμπραξης